Thalassa + Sam
New York City, New York
Highline Hotel
Photography By J Ryan Ulsh